Okt
30
2011
1

Enskilds äganderätt kränkt vid Änok

Enskild markägare får inte avverka sin egen skog i Änok i Kvikkjokk. Trots att Skogsstyrelsen lämnat klartecken och godkännt markägarens framställan. Naturskyddsföreningen överklagade Skogsstyrelsens beslut. Den 25 okt 2011 kom Förvaltningsrättens dom; ”Överklagan avslås.” MEN ”Förvaltningsrätten upphäver Skogsstyrelsens beslut” !?!? En helt obegriplig brist på logik.

Det är viktigt att vi har en levande natur och ett rikt djurliv i Sverige. Allemansrätten är en grundsten i människors möjligheter att komma ut och njuta av naturen. Det kan ibland finnas behov av att staten köper in eller byter in privat mark för naturvårdsändamål, men det bör endast ske i undantagsfall. Nationalparker och reservatsbildningar kan vara bra metoder för att säkra fortlevnaden av skyddsvärda områden, men bör införas med stor restriktivitet. Naturreservat bör i första hand bildas på statens egen mark.

Vi måste använda våra naturresurser klokt, långsiktigt och hållbart. Naturen och skogen spelar stor roll för klimatet. Om vi använder skogen på rätt sätt så minskar växthusgaserna i atmosfären. Såväl skogen som dess produkter fungerar som kolsänkor under hela sin livstid. Skogens klimatfördelar innebär fler användningsområden för skogsprodukter och ökar avsättningsmöjligheterna för skogsägare och skogsindustrin. Men markägaren måste själv få bestämma över sin skog och mark. Den som äger – vårdar.

Skogen och den industri som direkt baseras på skogsråvaran sysselsätter totalt ca 4000 personer i länet. Redan i dag är 400 000 hektar av produktiv skogsmark skyddad i reservat och nationalparker i Norrbotten. Det behövs nu inga fler naturreservat varken i Kvikkjokk eller Norrbotten. Över 20 000 privata skogsägare i Norrbotten delar den uppfattningen. De flesta bor i inlandet och är mer eller mindre beroende av sin skog. Hur ska någon kunna bo i ett reservat och försörja sig på detta.

För de som inte vet så finns det redan 4 nationalparker, 27 naturreservat och 38 Natura 2000 områden inom Jokkmokks kommun. Det finns redan 11 040 kvm skyddade arealer i Jokkmokks kommun där hela 82 % av kommunens yta utgörs av naturskyddsområden. Det måste finnas en smärtgräns för hur mycket naturreservat en kommun ska kunna påtvingas.

För de som inte vet så betyder naturreservat förbud att där bedriva skogsbruk och all verksamhet. Där är det förbud att uppföra byggnader och framföra motorfordon. Där är det till och med förbud att bryta kvistar. Det betyder att staten antingen måste tvångsinlösa marken eller betalar en intrångsersättning till markägare som inte längre kan nyttja och bruka sin egen mark. Konfiskering är ett allvarligt brott mot äganderätten. Om staten expropierar enskilds egendom utan betala ersättning då är det stöld. I dag har Sverige ett av världens svagaste skydd för den enskildes äganderätt.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Skrivet av Admin i kategorin: Moderaterna,Politik,Samhälle |
Aug
17
2010
3

Gemensam Valplattform för Hälso- och Sjukvården i Norrbotten

Denna Valplattform för Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är det dokument där vi lägger fast en gemensam politisk inriktning för landstingets verksamhet under mandatperioden 2011-2014.
Vi prioriterar landstingets huvuduppgift, hälso- och sjukvård. Norrbottningarna måste få en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige.

1 Fritt Vårdval
Frihet att välja vårdgivare inom primärvården och del av sjukhusvården. Vårdgivare konkurrerar utifrån kvalitet, bemötande och tillgänglighet – inte lägsta pris.
Det ska vara likvärdiga villkor mellan landstingsdriven och externa vårdgivares verksamhet.

2 Skärpt vårdgaranti
Långa köer kostar både lidande och ekonomi. Vårdgarantin ska kortas ordentligt till 0-5-30-60 dagar och undersökningar som tex röntgen ska ingå i garantitiden. Den totala väntan från första vårdkontakt till behandling ska således underskrida 100 dagar. Idag kan du få vänta ett halvår (3+3 månader) utan att landstinget bryter mot vårdgarantin och väntan till undersökning har ingen tidsgräns alls.

3 Närsjukvård
Införande av närsjukvård ska, oavsett om den bedrivs i privat eller i landstingets regi, innebära en stärkt primärvård. De äldre med åldrandets sjukdomar ska så långt det är möjligt med teknikens hjälp få sin vård på vårdcentralen eller i det egna hemmet. Distriktssköterskan ska vara en viktig trygghet för de äldre i glesbygden. Vårdplatser ska finnas i alla länets kommuner. Observationsplatserna i Haparanda ska åter öppnas. Mammografi med god tillgänglighet ska finnas i hela länet för alla kvinnor. Nuvarande fem sjukhus behålles och stärker sin profilering.

4 Förebyggande hälsovård
För att uppnå en god hälsoekonomi ska Landstinget arbeta på ett sjukdomsförebyggande och hälsobefrämjande sätt. Våra stora folksjukdomar går att förebygga! Landstinget ska i samverkan med kommunerna arbeta aktivt för att identifiera och stärka friskfaktorer hos hela befolkningen med ett särskilt fokus på barn och unga. Landstinget ska använda de effektivaste metoderna för att hjälpa norrbottningarna att minimera riskfaktorer som t ex rökning, alkohol, narkotika, övervikt/fetma, dåliga matvanor, stress och brist på motion och sömn.

5 Tidig upptäckt
Inriktningen är tidig upptäckt av sjukdomar och att erbjuda de som blivit sjuka en effektiv vård. För att tidigare upptäcka sjukdomstillstånd är fast bemanning på vårdcentralen mycket viktig.
Vi måste minimera användande av stafettläkare då den kontinuerliga kontakten mellan läkare och patient ofta är en förutsättning för en snabbare diagnos. Fast vårdkontakt och samordnade läkarbesök sparar kostnader.

Med hälsokontroller och screening som även omfattar prostata, bukaorta mm, kan våra folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet behandlas tidigare och allvarliga följdverkningar minskas. I Sverige avlider ca 1 200 personer årligen p g a fallolyckor. Bentäthetsmätning (även i mammografibuss) kan upptäcka och minimera riskerna.

6 Säker vård
Inom svensk sjukvård skadas varje år ca 100 000 människor p g a felbehandlingar. Det är inte acceptabelt. Arbetet med att minska infektioner, läkemedelsskador, tryck- och fallskador måste fortsätta med ökad intensitet. Målsättningen är att halvera antalet vårdskador till 2014. PCI verksamhet skall genomföras dygnet runt.

7 Effektiv rehabilitering
Bättre samordning mellan landsting och kommuner möjliggör bättre förutsättningar för rehabilitering och tidigare återgång till arbete och/eller en fungerande vardag.

8 Förbättra den palliativa vården
God tillgång till palliativ vård ska finnas i hela länet. Palliativa resursteam ska finnas i alla länets kommuner.

9 Ekonomi för hälsa
Hälso- och sjukvård är en prioriterad verksamhet. Landstingets medverkan i näringspolitik, kultur och utbildning kan minskas. De opererande och medicinska divisionerna ska tillföras ökade ekonomiska resurser liksom primärvården och psykiatrin. Kostnader för stafettläkare och jourlinjer måste minskas. Landstinget måste bli en mer attraktiv arbetsgivare med en intensifierad rekrytering och möjligheter till forskning.

10 Likvärdig vård
Norrbottningarna måste få en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige. Det ska inte heller ha någon betydelse om man är kvinna eller man, vilken härkomst man har, om man bor i glesbygd eller tätort, vilken sexuell läggning man har eller något annat som inte har bäring på vårdbehov, utan vården ska erbjudas likvärdigt till alla.

Vi fem oppositionspartier står samlat bakom denna valplattform för Landstingsvalet 2010.

Kenneth Backgård – Norrbottens Sjukvårdsparti
Bo Hultin – Moderaterna
Erik Berg – Centerpartiet
Jens Sundström – Folkpartiet
Birgit Stöckel – Kristdemokraterna

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Skrivet av Bosse i kategorin: Landstinget,Moderaterna,Politik,Samhälle |
Maj
24
2010
0

Politik gör skillnad i vården

Norrbottens fyra landstingsråd hävdar i debattartikel 22 maj att ”Framtiden börjar idag” och att sjukvården i Norrbotten kan bli bättre. Det kan också vi i Vårdalliansens borgerliga partier hålla med om.

Men när Kent Ögren (s) med övriga tre landstingsråd hävdar att sjukvården i Norrbotten hör till landets bästa och att landstinget har en god ekonomi som är i balans då behövs tillrättalägganden. Att landstingets ekonomi är i balans 2010 beror ju på att Regeringen tillfört kommun och landstingssektorn i landet 17 miljarder i krisstöd samt att Socialdemokraterna från 2009 höjde landstingsskatten med 98 öre. Det som kostar ett hushåll där båda jobbar 4500 kronor per år. Sedan glömde Kent Ögren berätta att det för 2011 och 2012 saknas 543 miljoner i landstingets driftbudget. Det är med största oro som man kan följa motsvarande ekonomikris i det (S)-styrda Västernorrlands landsting.

Sjukvården i Norrbotten hör inte heller till landets bästa. Av Socialstyrelsens ”Öppna Jämförelser” mellan landstingen framgår att vi inte är så bra på hjärtsjukvård, njursjukvård och diabetesvård. Vi har långa väntetider till vårdcentral. Vi har stora problem att uppfylla vårdgarantin. Vi har höga jämförbara sjukvårdkostnader. Och vi har landets lägsta medellivslängd. Men sedan är Norrbotten naturligtvis bra på ett antal områden t ex kirurgisk behandling. Men inte är vi bäst i landet inte.

Alla ska ha rätt till god vård och omsorg efter behov och på lika vilkor. Medborgarna ska ha inflytande över den egna vården och rätt att göra fria val. Tillgänglighet och kvaliten i vården måste förbättras. Det är här som politik gör skillnad i vården.

Ett gott politiskt ledarskap är en grundförutsättning för att bedriva en god sjukvård. Landstinget som är länets största arbertsgivare har ett särskilt ansvar i dialog och samverkan med kommunerna. Landstingsledningen ska inte driva rättsliga processen mot kommuner eller företag med stöd av dyra advokater från Stockholm. Dialog på lika villkor bör vara en självklarhet mellan kommuner och landsting.

Alliansregeringen har under de gångna fyra åren genomfört en rad kraftfulla åtgärder för att stärka patienternas inflytande. Vårdgarantin har lagfästs och kommer att stärkas ytterligare. Den satsade kömiljarden har inneburit att väntetiderna till behandling/operation har minskat med hela 82%. Alliansens tandvårdsreform som totalt uppgår till 3 miljarder kronor har också inneburit att ett högkostnadsskydd införts. Apoteksomregleringen har inneburit fler apotek och ökad tillgänglighet. En omfattande psykiatrisatsning på 2,7 miljarder kronor har förbättrat den psykiatriska vården. Alliansregeringen har haft ett tydligt fokus på patientsäkerhet med syfte att minska vårdskador. Det nya vårdvalet har gett patienterna rätt att själva välja vårdgivare. Det är inte längre bostadsadressen som styr val av vårdgivare utan bemötande, kvalitet och tillgänglighet på vården.

Vi i Vårdalliansen kommer att garantera genomförandet av Alliansregeringens reformer att fortsätta förbättra vården för Norrbottens befolkning.

Efter 8 år i Landstingsledning begär nu de fyra Vänster Landstingsråden väljarnas mandat för ytterligare en 4-årsperiod. Vi i Vårdalliansen tycker att 8 år är tillräckligt länge för nuvarande Landstingsledning. För det finns nu alternativ som är mycket mycket bättre.

Skrivet av Bosse i kategorin: Landstinget,Politik,Samhälle |
Jun
17
2009
1

Bra skog är bra för klimatet

Det är viktigt med en levande natur och ett rikt djurliv i Norrbotten i Sverige och i Europa. Ett tydligt eget ansvar med stöd från det offentliga är grunden för naturvården. Nationalparker och reservatsbildningar är bra metoder för att säkra fortlevnaden av skyddsvärda områden, men bör införas med stor restriktivitet. Naturreservat bör i första hand bildas på statens egen mark.

Allemansrätten är viktig för att människor ska kunna komma ut i naturen. Det är dessutom viktigt att det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten som finns på olika ställen i Sverige försvinner. Markägaren bör själv bestämma över sin mark och om någon annan ska få bedriva företagsverksamhet där. Markägaren har rätt att veta om någon myndighet beträder dess mark. Det sker inte alltid idag.

Naturvården har ofta handlat om att stoppa nationaliseringen av skog och mark. Det krävs ett omtag i den politiken. Både nationellt och internationellt arbete krävs för en god naturvård.  Den som äger – vårdar. Det är en grundläggande moderat inställning. Vi är övertygade om att starka skogs- och markägare är bra för naturens förvaltning.

Vi måste använda naturresurserna klokt och samtidigt långsiktigt och hållbart. Vi behöver titta närmare på ersättningar och expropriering. I dagsläget vet vi inte vad det kostar för staten om skogsägare fick marknadsmässig ersättning när skog tas i anspråk. Informationen och regler för förhållandet mellan stat och markägare kan förbättras.

Vi vill att staten ska vara en samarbetspartner inom skogspolitiken. Myndigheternas roll som rådgivare istället för ägare måste utvecklas. Ersättningsreglerna för när mark tas i anspråk av staten behöver ses över. Ersättningen bör vara marknadsmässig.

Vi måste använda våra naturresurser klokt, långsiktigt och hållbart. Naturen och skogen spelar stor roll för klimatet. Om vi använder skogen på rätt sätt så minskar växthusgaserna i atmosfären. Såväl skogen som dess produkter fungerar som kolsänkor under hela sin livstid. Skogens klimatfördelar innebär fler användningsområden för skogsprodukter och ökar avsättningsmöjligheterna för skogsägare och skogsindustrin.

Dagens kvantitetsmål för skogspolitiken bör därför ersättas med ett kvalitetsmål som också tar hänsyn till klimatarbetet. Det kräver en förändring av statens roll. Vi vill att staten ska vara en viktig samarbetspartner inom skogspolitiken. Staten ska vara en ansvarfull markägare och bör inte utöka sitt ägande av skogsmark.

Bo Hultin (m), Boden. Oppositionsråd i Norrbottens Läns Landsting

Sofia Arkelsten, (m) Stockholm, Riksdagsledamot, Miljöpolitisk talesperson

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Skrivet av Bosse i kategorin: Moderaterna,Politik |

Publicerad med verktyget WordPress | Webbhotell: Kontaktor Internetmarknadsföring